Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du an dau tu

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN PHÚC ĐỨC (52,2%)
     (NHAN PHUC DUC INVESTMENT COMPANY (52.2%))
 

 

 

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SÀI GÒN Y KHOA (39,83%)
     (SGMEDIC CORP. (39.83%))

 

3. DỰ ÁN 8ha ĐẤT TẠI CÁI MÉP THỊ VẢI
   (GROUND: 8ha at Cai mep Thi Vai)

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved