Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC TÀI TRỢ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN
 

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển gần đây đã thông qua một số chiến lược quan trọng, trong đó có kế hoạch liên danh và liên kết với các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng tư vấn. Khởi đầu là các thỏa thuận liên kết và hợp tác chuyên ngành dài hạn đã được ký kết giữa Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) và Portcoast để hỗ trợ Trung tâm Tin học Xây dựng và liên kết thành lập Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải.

Theo các thỏa thuận đã ký kết, ngày 08/11/2007 vừa qua Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) đã chính thức thực hiện cam kết đầu tiên bằng việc chuyển giao khoản tài trợ có giá trị khoảng 285 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ Đào tạo của Ngành và Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải thuộc Trường Đại học Xây dựng; trong đó tài trợ bằng tiền mặt có giá trị 200.000.000 đồng và thiết bị tin học văn phòng có giá trị khoảng 85 triệu đồng. Được biết khoản tài trợ này là cổ tức dự kiến Portcoast sẽ nhận được vào cuối năm 2007 từ việc đầu tư vào 181.353 cổ phần (tương đương 21.1% tổng số cổ phần) của TEDI Port vào hồi tháng 12 năm ngoái.

PORTCOAST

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family