Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) đã được tiến hành vào ngày 23/04/2011 tại Tòa nhà Portcoast số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh Đại hôi Cổ đông thường niên 2010 (23/04/2011)


Hội đồng quản trị


Ban kiểm soát

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family