Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD52

Bộ Giao thông vận tải công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2012

Ngày 02/04/2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 823/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2012, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.

Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2012 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Theo Quyết định công bố 823/QĐ-BGTVT nêu trên:

- Top 1 của Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng và Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (Tedi) cho lĩnh vực đường bộ.

- Top 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng và Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho lĩnh vực đường bộ.

QĐ & danh mục các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2012 của BGTVT
 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family