Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD56

Bộ Giao thông vận tải công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2013

Ngày 25/04/2014, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1560/QĐ-BGTVT và ngày 26/05/2014 có văn bản số 5999/BGTVT-CQLXD về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2013, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT.

Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2013 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy nội địa – Hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, theo thứ tự từ cao xuống thấp.

-  Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) được xếp hạng nhất trong TOP10 “Tổ chức Tư vấn Thiết kế” cho lĩnh vực Đường thuỷ nội  địa – Hàng  hải.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) được xếp hạng nhất trong TOP10 “Tổ chức Giám sát” cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa – Hàng hải.

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2013
Số: 1560/QĐ-BGTVT, ngày 25/04/2014

Đính chính lại kết quả kê khai đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2013
Số: 5999/BGTVT-CQLXD, ngày 26/05/2014

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family