Home

 
 
 
Lãnh đạo FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LanhDao

TRẦN TẤN PHÚC
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN VĂN LỘC
Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN MẠNH ỨNG
Phó Tổng Giám Đốc
kiêm Giám đốc CN phía Bắc
Lý lịch Chuyên gia

PHẠM ANH TUẤN
Phó Tổng Giám Đốc thường trực
kiêm Giám đốc Dự án
Lý lịch Chuyên gia

TRƯƠNG HÙNG PHƯƠNG
Phó Tổng Giám Đốc
Lý lịch Chuyên gia

NGUYỄN THỊ TÂM TRINH
Giám Đốc Tài chính - Nhân sự
Lý lịch Chuyên gia

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family