Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyen Tam Trinh

NGUYỄN THỊ TÂM TRINH

Giám Đốc Tài chính - Nhân sự

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM TRINH

2. Ngày tháng năm sinh: 22/02/1971

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn:

- Cử nhân Khoa học ngành Quản trị Kinh doanh, Tốt nghiệp Đại học Mở Bán Công Tp. Hồ Chí Minh năm 1997.
- Cử nhân Anh văn, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 1994

5. Đào tạo khác:

Đã tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn: "Điều kiện chung Hợp đồng FIDIC", Quản lý Dự án, Chiến lược Thương thuyết cho Nhà Quản trị.
6. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn:

8. Kinh nghiệm công tác ở nước ngoài:

9. Quá trình công tác:

1994 – 1995Văn phòng Tư vấn quốc tế Dự án Nghiên cứu tiền Khả thi Cầu Mỹ Thuận.

1995 – 1996: Văn phòng Tư vấn quốc tế Dự án Đường Xuyên Á.

1997 – 2000Phòng Cảng – Đường thủy trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam.

2001 – 2004: Trưởng Phòng Hành chính - Kế hoạch, Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (TEDI South).

2005 - 2006: Trưởng Phòng Hành chính Quản trị.

Trưởng Phòng Hành chính - Kế hoạch, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

2007 – 2010: Giám Đốc Tài chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

2010 – 2013: Giám Đốc Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

2013 – Nay: Giám Đốc Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

Đã tham gia đàm phán, phụ trách đàm phán các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn của Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family