Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

 

TRẦN TẤN PHÚC
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

 

1/. Họ và tên: TRẦN TẤN PHÚC

2/. Ngày sinh: 05/09/1966

3/. Quốc tịch: Việt Nam

4/. Trình độ học vấn:

Kỹ sư Cảng Đường thủy, Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa T.p Hồ Chí Minh năm 1988.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 2001.

 

5/. Thành viên các tổ chức chuyên môn:

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội cảng đường thủy và thềm lục địa Việt Nam.

6/. Quá trình công tác:

1988 – 1994: Kỹ sư thiết kế Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam.

1994 – 1995: Phó Trưởng phòng Thiết kế Cảng – Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam. 

1996 – 2001: Trưởng phòng Thiết kế Cảng – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam. 

2001 – 2004: Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam. 

2004 – 2005: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

2005 – 2006: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

2007 – nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển.

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family