Home
Consulting, Designing
Geological investigation
Topographical, Hydrological survey
 
 
 
News FTP Server Webmail Addr. list Member
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1

Tháng 10/2009, Portcoast đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nhân Phúc Đức với tổng vốn góp là 45 tỷ, chiếm 30% trên vốn điều lệ và Portcoast là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Đầu tư Nhân Phúc Đức. Tháng 4/2010, vốn góp là 66 tỷ đồng (chiếm 44% vốn điều lệ). Tháng 7/2010, vốn góp là 78,3 tỷ đồng (chiếm 52,2% vốn điều lệ).

In October 2009, Portcoast has contributed VND 45 billion total (accounting 30% of charter capital) to establish Nhan Phuc Duc Investment Company., Ltd and Portcoast is the chairman of Board of Management of Nhan Phuc Duc Investment Limited Company. April 2010, Portcoast has contributed up to VND 66 bilion (accounting 44% of charter capital). July 2010, Portcoast has contributed up to VND 78.3 bilion (accounting 52.2% of charter capital).
 

 


Khu đất dự án

Tóm tắt Dự án Bênh viện Sản - Nhi Quốc tế Sài Gòn (SIWCH)

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved