Home

 
 
 
Sơ đồ tổ chức FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So do to chuc

 

PDF

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

Công ty TNHH Địa kỹ thuật Portcoast

Công ty TNHH Địa Hải

Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông Toàn Cầu

Công ty TNHH Công chính A.C

   
     

CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ TRÊN 30% CỔ PHẦN:

Công ty cổ phần Đầu tư Nhân Phúc Đức (52,2%)

Công ty cổ phần Đầu tư HFIC (40%)

Công ty cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn Y Khoa (39,83%)

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang (30%)

   
CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ DƯỚI 30% CỔ PHẦN:

Công ty cổ phần Tư vấn XD Cảng - Đường thủy (21,1%)

Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn (18,7%)

   

 
 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved