Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Thông tin cổ đông FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Co dong

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
1. Thư xác nhận số dư của Portcoast tính đến ngày 31/12/2018   Số 66/2019/EIBHCM/DVKHDN ngày 07/01/2019
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018   06/04/2018
2. Báo cáo tài chính năm 2017   
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018   18/04/2018
4. Thư xác nhận số dư của Portcoast tính đến ngày 31/12/2017   Số 47/2018/EIBHCM/DVKHDN ngày 04/01/2018
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017   30/05/2017
2. Báo cáo tài chính năm 2016   
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017   30/06/2017
4. Thư xác nhận số dư của Portcoast tính đến ngày 30/4/2017   Số 2213/2017/EIBHCM/DVKHDN ngày 09/05/2017
5. V/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của UBCK Nhà nước   Số 2494/UBCK-GSĐC ngày 04/05/2017
6. V/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  Số 3704/PĐKKD-KT ngày 09/05/2017
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016   09/06/2016
2. Báo cáo tài chính năm 2015   
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016   25/06/2016
4. V/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 của UBCK Nhà nước  Số 1940/UBCK-GSĐC ngày 15/04/2016
5. V/v Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  Số 4696/PĐKKD-KT ngày 15/04/2016
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015   18/06/2015
2. Báo cáo tài chính 2014
3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015   30/06/2015
4. V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015  Số 1992/UBCK-QLPH, ngày 24/04/2015
5. V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015   Số 4922/ĐKKD-TH, ngày 21/04/2015
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014   17/06/2014
2. Báo cáo tài chính 2013
3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014   Bản dự thảo ; 17/06/2014
4. V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014  Số 1721/UBCK-QLPH, ngày 28/04/2014
5. V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  Số 4390/ĐKKD-TH, ngày 23/04/2014
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
1. Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013   21/05/2013
2. Báo cáo tài chính 2012
3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013   31/05/2013
4. V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013  Số 1627/UBCK-QLPH, ngày 24/04/2013
5. V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013  Số 03579/ĐKKD-TH, ngày 13/05/2013
 
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị  28/02/2013
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 22/12/2012  12/2012
 
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

1.

Thông báo Mời dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 27/04/2012

2. Báo cáo tài chính 2011
3. Số liệu tài chính 5 năm gần nhất
 
 
THÔNG BÁO:

1.

NĂM 2017 - Thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2017:
- Tổng giá trị hợp đồng Tư vấn Thiết kế ký được trong năm 2017: 80 tỷ đồng
- Tiền thu về từ các Hợp đồng Tư vấn Thiết kế: 72 tỷ đồng
- Tiền thu về từ các Hoạt động kinh doanh khác: 98 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2017 Tương đương VND = 148 tỷ đồng
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2018: 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2017 trở về trước và trong năm 2018.

2.

NĂM 2016 - Thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2016:
- Tổng giá trị hợp đồng Tư vấn Thiết kế ký được trong năm 2016: 90 tỷ đồng
- Tiền thu về từ các Hợp đồng Tư vấn Thiết kế: 104 tỷ đồng
- Tiền thu về từ các Hoạt động kinh doanh khác: 65,5 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2016 Tương đương VND = 80 tỷ đồng
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2017: 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2016 trở về trước và trong năm 2017.

3.

NĂM 2015 - Thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2015:
- Tiền thu về: 75 tỷ đồng
- Tổng giá trị hợp đồng ký được trong năm 2015: 100 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2015 Tương đương VND = 57 tỷ đồng
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2016: 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2015 trở về trước và trong năm 2016.

4.

NĂM 2014 - Thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2014:
- Tiền thu về: 93,5 tỷ đồng
- Tổng giá trị hợp đồng ký được trong năm 2014: 78 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2014 Tương đương VND = 4.915.988.398
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2015: 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2014 trở về trước và trong năm 2015.

 

5.

NĂM 2013 - Thông báo Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2013:
- Tiền thu về: 119 tỷ đồng
- Tổng giá trị hợp đồng ký được trong năm 2013: 119 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2013 Tương đương VND = 11.269.505.741
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2014: 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2012 trở đi và trong năm 2014
- Trong năm 2013 tham gia đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625: 22,83%

 

6.

NĂM 2012 - Thông báo Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2012:
- Tiền thu về: 91,9 tỷ đồng
- Tổng giá trị hợp đồng ký được trong năm 2012: 126 tỷ đồng
- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2012: Tương đương VND = 8.332.117.089
- Nợ ngân hàng: 0 đồng
- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2013: 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ năm 2012 trở đi và trong năm 2013

 

7.

NĂM 2011 - Thông báo Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2011:

- Tiền thu về: 165 tỷ đồng
  Vượt 3% so với năm 2010, vượt 10% so với kế hoạch đặt ra

- Tổng giá trị Hợp đồng ký được trong năm 2011: 176 tỷ, vượt 19% so với năm 2010, vượt 14% so với kế hoạch đặt ra

- Số dư tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2011 là 32.5 tỷ đồng và 245.000 USD.

- Nợ ngân hàng: 0 đồng

- Giá trị tiền thu về dự kiến năm 2012 là 170 tỷ trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2011 trở đi.

- Trong năm 2011 tham gia đầu tư vào 2 công ty là Công ty CP kiểm định Sài Gòn (SCQC): 18.7 % và Công ty CP đầu tư HFIC: 40%

Thông báo hoàn tất việc nâng vốn điều lệ:

Thông báo ngày 29/12/2011 Sở KHĐT đã cấp CNĐKKD lần 8, Công ty Portcoast đã hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 99.298.300.000 đồng lên 120.870.700.000 đồng.

Đề nghị các cổ đông nộp sổ cổ đông để Công ty ghi sổ và xác nhận. Thời gian Công ty nhận sổ CNSHCP kể từ ngày ra thông báo đến ngày 10/02/2012 (trong giờ hành chính) tại Văn Phòng Công ty theo địa chỉ: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu, ngày 19/10/2011

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần 10, ngày 13/12/2013
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần 9, ngày 31/05/2012

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần 8, ngày 29/12/2011
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Báo cáo tài chính 2016
  Báo cáo tài chính 2015
  Báo cáo tài chính 2014
  Báo cáo tài chính 2013
 

Báo cáo tài chính 2012

  Báo cáo tài chính 2011
 

Báo cáo tài chính 2010

 

Báo cáo tài chính 2009

 

Báo cáo tài chính 2008

 

Báo cáo tài chính 2007

 

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ, ngày 13/04/2011

 
 

Quý Cổ đông có yêu cầu cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Giám đốc Tài chính - Nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị
Văn phòng Portcoast
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62970345

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved