Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Hệ thống Quản lý chất lượng FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Hệ thống QLCL

;

;

 Mô hình về một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình

Quy trình là tài liệu mô tả cách thức tiến hành một quá trình. Trong hệ thống tài liệu của Công ty gồm có 16 quy trình. Hệ thống các quy trình này được kiểm soát theo Mục 4.3  Quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ (QT4.2-01).

STT

TÊN TÀI LIỆU

KÝ HIỆU

1

Quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ

QT4.2-01

2

Quy trình kiểm soát công văn giấy tờ

QT4.2-02

3

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT4.2-03

4

Quy trình kiểm soát quá trình tuyển dụng

QT6.2-01

5

Quy trình kiểm soát quá trình đào tạo

QT6.2-02

6

Quy trình kiểm soát quá trình lập dự án và thiết kế

QT7.1-01

7

Quy trình kiểm soát quá trình khảo sát địa hình, khí tượng, thủy hải văn

QT7.1-02

8

Quy trình kiểm soát quá trình khảo sát địa kỹ thuật

QT7.1-03

9

Quy trình kiểm soát quá trình tư vấn giám sát

QT7.1-04

10

Quy trình kiểm soát quá trình thẩm định

QT7.1-05

11

Quy trình kiểm soát quá trình kiểm định

QT7.1-06

12

Quy trình kiểm soát quá trình mua hàng

QT7.4-01

13

Quy trình thanh toán các chi phí

QT7.4-02

14

Quy chế định mức các chi phí

QT7.4-03

15

Quy trình  kiểm soát thiết bị, phương tiện theo dõi  và đo lường

QT7.6-01

16

Quy trình đánh giá nội bộ

QT8.2-01

17

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT8.3-01

18

Quy trình kiểm soát hành động khắc phục

QT8.5-01

19

Quy trình kiểm soát hành động phòng ngừa

QT8.5-02

Hướng dẫn công việc là tài liệu mô tả chi tiết những công việc cụ thể được thực hiện tại một khâu nhất định của một quá trình. Trong hệ thống tài liệu của Công ty gồm có 04 hướng dẫn công việc do Công ty soạn thảo thành văn bản riêng như sau:

STT

HƯỚNG DẪN

KÝ HIỆU

1

Hướng dẫn lập hồ sơ khảo sát thiết kế

HD01/QT7.1-01

2

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kỹ thuật

HD02/QT7.1-01

3

Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu

HD03/QT7.1-01

4

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp

HD04/QT7.1-01

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved