Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Các Văn bản FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

PORTCOAST-NEWS

Nghị định 159/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT Định mức Kinh tế - Kỹ thuật Công tác Nạo vét Công trình Hàng hải
Số 44/2018/TT-BGTVT ngày 03/08/2018 của bộ GTVT

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT Quy định về Vùng Hoa tiêu Hàng hải bắt buộc của Việt Nam
Số 43/2018/TT-BGTVT ngày 01/08/2018 của bộ GTVT

Thông tư 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
Số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/04/2018 của Bộ GTVT

Thông báo về việc Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp
Số 475/BGTVT-CQLXD ngày 15/01/2018 của Bộ GTVT

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 - Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017

Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017

Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 - Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước.
Số 40/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.
Số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 6 năm 2017 - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu.
Số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 6 năm 2017

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 - Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017

Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017 Quy định bảo vệ công trình hàng hải.
143/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2017

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 3383/QĐ-BGTVT, ngày 28/10/2016

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 3655/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2017

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Nam Trung bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 2370/QĐ-BGTVT, ngày 29/07/2016

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Trung Trung bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 2369/QĐ-BGTVT, ngày 29/07/2016

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc Trung bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 2368/QĐ-BGTVT, ngày 29/07/2016

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 2367/QĐ-BGTVT, ngày 29/07/2016

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016
Số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/05/2017 của Bộ GTVT

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015
Số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2016 của Bộ GTVT

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2014
Số 1441/QĐ-BGTVT, ngày 23/04/2015

Thông báo Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long
Số 315/TB-VPCP, ngày 16/09/2015

Thư cảm ơn (Lễ kỹ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải)
BGTVT, ngày 28/08/2015

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
Số 28/2015/TT-BGTVT, ngày 30/06/2015

Thông tư Hướng dẫn thực hiên một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Số 26/2015/TT-BGTVT, ngày 22/06/2015

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009)
Số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK
Số 23/2015/TT-BGTVT, ngày 15/06/2015

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/05/2015

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/05/2015

Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/04/2015

Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Số 07/2015/TT-BGTVT, ngày 07/04/2015

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/03/2015

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số 01/2015/TT-BXD, ngày 20/03/2015

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Số 555/QĐ-UBND, ngày 20/03/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Số 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/03/2015

Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Số 01/2015/TT-BKHĐT, ngày 14/02/2015

Thông tư công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
Số 02/2015/TT-BGTVT, ngày 25/02/2015

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 3327/QĐ-BGTVT, ngày 29/08/2014

Quyết định phê duyệt điều kiện năng lực tổ chức tư vấn thực hiện kiểm định và thẩm tra kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển
Số 2701/QĐ-BGTVT, ngày 16/07/2014

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 1037/QĐ-TTg, ngày 24/06/2014

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Số 209/TB-VPCP, ngày 23/05/2014

Đính chính lại kết quả kê khai đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2013
Số: 5999/BGTVT-CQLXD, ngày 26/05/2014

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2013
Số 1560/QĐ-BGTVT, ngày 25/04/2014

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
Số 185/QĐ-TTg, ngày 24/01/2014

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
Số 184/QĐ-TTg, ngày 24/01/2014

Quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước
Số 01/2014/TT-BGTVT, ngày 24/01/2014

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải
Số 62/2013/TT-BGTVT, ngày 31/12/2013

Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, tổ chức và chất lượng hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông”
Số 4386/QĐ-BGTVT, ngày 30/12/2013

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 4291/QĐ-BGTVT, ngày 24/12/2013

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 2013
Số 4167/QĐ-BGTVT, ngày 18/12/2013

Quyết định phê duyệt phương hướng, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Số 3923/QĐ-BGTVT, ngày 02/12/2013

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải
Số 3304/QĐ-BGTVT, ngày 22/10/2013

Quyết định về việc công nhận danh sách thành viên chính thức Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Giao thông vận tải
Số 2137/QĐ-BGTVT, ngày 22/07/2013

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
Số 1578/QĐ-BGTVT, ngày 10/06/2013

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Số 10/2013/TT-BGTVT, ngày 08/05/2013

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 1071/QĐ-BGTVT, ngày 24/04/2013

Chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu
Số 526/TTg-KTN, ngày 12/04/2013

Quyết định về việc điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Số 548/QĐ-TTg, ngày 04/04/2013

Kết luận của Cục trưởng Nguyễn Nhật tại cuộc họp về ra soát quy hoạch phát triển vận tại biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 761/TB-CHHVN, ngày 25/03/2013

Quyết định Kiện toàn Tổ công tác Di dời kết cấu hạ tầng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba son
Số 591/QĐ-BGTVT, ngày 13/03/2013

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo
Số 139/TB-BGTVT, ngày 08/03/2013

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
Số 517/QĐ-BGTVT, ngày 04/03/2013

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 356/QĐ-TTg, ngày 25/02/2013

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số 355/QĐ-TTg, ngày 25/02/2013

Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông
Số 384/QĐ-BGTVT, ngày 07/02/2013

Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và đề án khác lĩnh vực hàng hải Quý 1 năm 2013
Số 74/TB-BGTVT, ngày 30/01/2013

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Số 02/2013/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số 05/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
Số 15/QĐ-TTg, ngày 04/01/2013

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án địa điểm cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Số 346/TB-VPCP, ngày 09/10/2012

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
Số 2415/QĐ-BGTVT, ngày 03/10/2012

Thông tư Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
Số 36/2012/TT-BGTVT, ngày 13/09/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5
Số 315/TB-VPCP, ngày 04/09/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh
Số 297/TB-VPCP, ngày 20/08/2012

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
Số 282/TB-VPCP, ngày 03/08/2012

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến việc cho tàu trọng tải lớn vào, rời các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thi Vải
Số 329/TB-BGTVT, ngày 22/06/2012

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ
Số 1279/QĐ-BGTVT, ngày 04/06/2012

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Số 196/TB-VPCP, ngày 30/05/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Số 13/2012/TT-BGTVT, ngày 24/04/2012

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện)
Số 170/TB-BGTVT, ngày 09/04/2012

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Số 21/2012/NĐ-CP, ngày 21/03/2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 11/2012/QĐ-TTg, ngày 10/02/2012

Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương thuộc cảng biển Sơn Dương - Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) giai đoạn đến năm 2020
Số 137/QD-BGTVT, ngày 17/01/2012

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015
Số 03/TB-VPCP, ngày 04/01/2012

Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
Số 58/2011/TT-BGTVT, ngày 28/11/2011

Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Số 54/2011/TT-BGTVT, ngày 08/11/2011

Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải
Số 451/TB-BGTVT, ngày 07/11/2011

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp đề xuất cơ chế thực hiện nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng
Số 402/TB-BGTVT, ngày 18/10/2011

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 2500/CHHVN-VT&DVHH, ngày 27/10/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 1741/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 1742/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 1743/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 1764/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 1745/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 1746/QĐ-BGTVT, ngày 03/08/2011

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải
Số 170/TB-VPCP, ngày 21/07/2011

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5
Số 132/TB-VPCP, ngày 02/06/2011

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
Số 70/TB-VPCP, ngày 29/03/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 07/2011/QĐ-TTg, ngày 25/01/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số : 06/2011/QĐ-TTg, ngày 24/01/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 05/2011/QĐ-TTg, ngày 24/01/2011

Thông báo: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 222/TB-VPCP, ngày 23/08/2010

Thông báo: Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về kiểm điểm tình hình thực hiện công tác di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
Số 217/TB-VPCP, ngày 10/08/2010

Lập dự án đầu tư Cảng trung chuyển cung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Số 4434/VPCP-KTN, ngày 28/06/2010

Thông báo: Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cân đối than cho các nhà máy nhiệt điện
Số 125/TB-VPCP, ngày 18/05/2010

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Số 339/QĐ-TTg, ngày 11/03/2010

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
Số 24/QĐ-TTg, ngày 06/01/2010

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 2190/QĐ-TTg, ngày 24/12/2009

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 1601/QĐ-TTg, ngày 15/10/2009

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
Số 1581/QĐ-TTg, ngày 09/10/2009

Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025
Số 1447/QĐ-TTg, ngày 16/09/2009

Tờ trình: Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 5213/TTr-BGTVT, ngày 30/07/2009

Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
Số 998/QĐ-TTg, ngày 10/07/2009

Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và NMĐT Ba Son
Số 1949/BGTVT-KHĐT, ngày 01/04/2009

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 109/TB-BGTVT, ngày 16/03/2009

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh
Số 89/TB-BGTVT, ngày 09/03/2009

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020
Số 34/2009/QĐ-TTg, ngày 02/03/2009

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020
Số 18/2009/QĐ-TTg, ngày 03/02/2009

Quy hoạch cảng và khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 55/BGTVT-KHĐT, ngày 05/01/2009

Quy hoach cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Số 20/BGTVT-KHĐT, ngày 02/01/2009

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về Quy hoạch cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Số 529/TB-BGTVT, ngày 21/11/2008

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
Số 1250/QĐ-TTg, ngày 12/09/2008

Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch cụm cảng biển huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Số 8090/BGTVT-KHĐT, ngày 04/11/2008

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải, Dự án mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Số 356/TB-BGTVT, ngày 11/08/2008

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và công tác nạo vét duy tu luồng Định An
Số 349/TB-BGTVT, ngày 07/08/2008

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường biển Việt Nam Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 266/TB-BGTVT, ngày 17/06/2008

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam Giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số 250/TB-BGTVT, ngày 05/06/2008

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son
Số 219/TB-BCĐ, ngày 27/05/2008

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về Đề án di dời Cảng Sài Gòn ra Hiệp Phước và chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Số 118/TB-BGTVT, ngày 28/03/2008

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010
Số 6055/VPCP-CN, ngày 22/10/2007

Bổ sung Quy hoạch phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam
Số 6588/BGTVT-KHĐT, ngày 15/10/2007

Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển  Hện thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010
Số 5974/BGTVT-KHĐT, ngày 19/09/2007

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại hội nghị về dự án đầu tư XDCT "Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu"
Số 429/TB-BGTVT, ngày 18/09/2007

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 423/TB-BGTVT, ngày 17/09/2007

Thông qua Đề án tổng thể, toàn diện phát triển giao thông đường thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Số 339/TTg-CN, ngày 19/03/2007

Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu
Số 123/TTg-CN, ngày 22/01/2007

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống Cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Số 2949/QĐ-BGTVT, ngày 27/12/2006

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Số 1714/QĐ-BGTVT, ngày 21/08/2006

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển khu vực thành phố Hố Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Số 791/QĐ-TTg, ngày 12/08/2005

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved