Họp thảo luận chương trình dự án SITV

06/09/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) làm việc, trao đổi về dự án SITV.