Khảo sát hiện trường dự án SVDN tại cảng Vietsopetro

24/08/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) tham dự khảo sát hiện trường dự án SVDN cùng với đối tác McDermott tại Cảng Vietsopetro vào ngày 24/08/2018.