Họp dự án với đối tác Ba Ria Serece

27/08/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) làm việc, trao đổi với Cảng Bà Rịa Serece vào ngày 27/08/2018.